Regulamin obowiązujący od 01.05.2019

regulamin

 

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego https://wodne-rosliny.pl/ , Klienci są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

Regulamin Sklepu Internetowego https://wodne-rosliny.pl/

 

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki zawierania umów sprzedaży

VI. Sposoby płatności

VII. Koszt, termin i sposoby dostawy

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

IX. Prawo odstąpienia od umowy

X. Polityka prywatności (Ochrona danych osobowych)

XI. Pliki "cookies"

XII. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep Internetowy działający pod adresem https://wodne-rosliny.pl/ prowadzony jest przez Sylwię Grzelak wykonującą działalność gospodarczą pod firmą Perfekt Klik Sylwia Grzelak wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej NIP: 911-191-40-73, REGON: 021134299, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@wodne-rosliny.pl

    tel. 574521268

2. Sklep Internetowyhttps://wodne-rosliny.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy https://wodne-rosliny.pl/ zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego https://wodne-rosliny.pl/ , zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

7. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Produkty posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy w przypadku Klientów będących Konsumentami oraz na 12 miesięcy w przypadku Przedsiębiorców.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

II. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej http://www.k-rain.com.pl/ umożliwiający złożenie Zamówienia.

3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

6. SKLEP INTERNETOWY- Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem http://www.k-rain.com.pl/.

7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – SYLWIA GRZELAK NIP: 911-191-40-73, REGON: 021134299, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@wodne-rosliny.pl tel.574521268

8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

13. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usługi Elektronicznej polegającej na możliwości zawarcia Umów Sprzedaży Produktu oraz  korzystania z Usługi Newsletter.

2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) Komputer z dostępem do Internetu.

b) Dostęp do poczty elektronicznej.

c) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8 i wyższych, Firefox - wersja 20 lub wyższa, Google Chrome - wersja 26 lub wyższa, Opera - wersja 11.64 lub wyższa Dowolna rozdzielczość ekranu.

d) Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

e) Minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.

6. Zamówienia można składać poprzez:

a) witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep Internetowy https://wodne-rosliny.pl/ ) – 24 godziny na dobę przez cały rok. Sklep realizuje złożone zamówienia od PONIEDZIAŁU DO ŚRODY w godzinach od 8:00 do 17:00 W SKRAJNYCH PRZYPADKACH DO CZWARTKU NA RYZYKO KLIENTA

7. Zawarcie Umowy Sprzedaży

a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

  • Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

  • Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

- Oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

- Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

- niniejszy Regulamin.

c) Jeżeli Klient (w z związku z dokonanym przez siebie wyborem sposobu płatności) zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaliczki z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia przesłania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 lit. b. Po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki na koncie bankowym Sprzedawcy, Zamówienie zostaje przekazane do realizacji.

d) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 lit. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

8. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12 (dotyczy przesyłek kurierskich), w soboty, niedziele oraz święta, mogą być rozpatrywane następnego dnia roboczego.

9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana listą - zamówieniem dołączonym do paczki. Nie wystawiamy Fa Vat

 

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) Płatność przy odbiorze za tzw. Pobraniem

b) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
57 1140 2004 0000 3402 4525 8209 - SYLWIA GRZELAK Wrzosowa 20, 63-500 Ostrzeszów

W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej .

3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

  1. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej:  DPD

3. Klient może osobiście odebrać Produkt pod adresem SYLWIA GRZELAK Wrzosowa 20, 63-500 Ostrzeszów PO WCZEŚNIEJSZYM UPRZEDZEMNIU SPRZEDAWCY

4. Koszty dostawy Produktu nie obejmują jego montażu oraz wniesienia do Klienta

5. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a) Czas kompletowania Produktu, wynosi max  48h w przypadku dostępności Produktu l

b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 3 Dni Roboczych.

c) Czas realizacji zamówień na Produkty na zamówienie jest ustalany indywidualnie z Klientem.

 

VIII. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

a) Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

b) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wodne-rosliny.pl lub pisemnie na adres: Sylwia Grzelak Wrzosowa 20 63-500 Ostrzeszów

c) Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: Sylwia Grzelak Wrzosowa 20 63-500 Ostrzeszów

d) W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu prosimy o spisanie protokołu szkodowego podpisanego przed odbiorcę oraz kuriera.

e) Reklamacje ilościowe należy zgłosić w ciągu dwóch dni od momentu otrzymania przesyłki.

f) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wodne-rosliny.pl lub pisemnie na adres SYLWIA GRZELAK Wrzosowa 20, 63-500 Ostrzeszów. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

b) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

c) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

6. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 
Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia (przepis z ustawy).

 

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)

1. Sklep Internetowy https://wodne-rosliny.pl/ dba o ochronę prywatności Klientów. Sklep Internetowy stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Wszelkie przekazywane dane są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak też przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://wodne-rosliny.pl/ jest Perfekt Klik Sylwia Grzelak, ul Wrzosowa 20, 63-500 Ostrzeszów zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.

3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych (newsletter), kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży. Podanie danych osobowych, o których mowa w podpunktach a-e jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

a) Imię i nazwisko, nazwa firmy,

b) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

c) Numer telefonu,

d) Numer NIP,

e) Adres e-mail.

5. Możliwość przetwarzania danych osobowych wynika ze zgody samych Klientów, jak również ustawowych upoważnień do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te, nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Klient Sklepu Internetowego https://wodne-rosliny.pl/ ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

7. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

XI. PLIKI "COOKIES"

1. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.

3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 


paczka

DARMOWA DOSTAWA
od kwoty 500 zł

 

support

INFORMACYJNY NA TEMAT ROŚLIN

 

transport

RUSZYŁY   WYSYŁKI

        SEZON 2024

 


 

© 2024 Perfekt Klik: Rośliny wodne do oczka i ogrodu

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.